Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Incitus®

Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en — bewaking toe te passen, heeft Incitus® een klachtenregeling voor de behandeling van externe klachten opgesteld. Incitus® hanteert daarvoor de onderstaande regeling:

Artikel 1. Definities

1. Klacht. In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een uiting van (ernstige) ontevredenheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door (een medewerker van) Incitus®.

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 Iedere cursist die bij Incitus® een cursus/scholing volgt of heeft gevolgd heeft het recht om een klacht in te dienen.
2.2 De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij Incitus®. Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 5 werkdagen.
2.3 Voor alle betrokkenen geldt verplichte geheimhouding ten aanzien van verstrekte gegevens en informatie over alle partijen.

Artikel 3. Geen verplichting tot afhandeling klacht

3.1 De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a. het een klacht is die reeds door een andere organisatie is of wordt behandeld;
b. het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van Incitus®. Indien hiervan sprake is zal de directie de klacht doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie;
d. de klacht anoniem is.

3.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 4. Klachtenbehandeling

4.1 Incitus®:
a. handelt de klacht af binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht:
b. kan de behandeling van de klacht ten hoogste tien werkdagen verdagen. Hierover wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de melder.
c. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Incitus® bindend; eventuele consequenties worden door Incitus® snel afgehandeld.

Artikel 5. Samenstelling klachtencommissie

5.1 De klachtencommissie bestaat uit Benoit Knutsen en Robert Muller. De onafhankelijke derde is Dhr S. Ensing.

Artikel 6. Administratie

6.1 De klacht en de wijze van afhandeling worden in het cursistendossier opgenomen. Dit dossier wordt 5 jaar bewaard.

Aldus opgesteld en goedgekeurd te Groningen, d.d. 15 juli 2015

Deze website gebruikt cookies om de best mogelijk gebruikerservaring te garanderen.Lees onze privacy policy